Algemene voorwaarden

Tampondruk

Artikel 1: ALGEMEEN

 1. Dit zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Knoors Handelsonderneming V.O.F. gevestigd en kantoorhoudend te Budel, handelend onder de naam „Knoors Printing Systems & Supplies“, hierna te noemen KPSS, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven onder nummer 17126425.
 1. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Wederpartij accepteert de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk van toepassing zijn verklaard door de directie van KPSS. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen dat zodanige inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen wederpartij en KPSS van toepassing (zullen) zijn.
 1. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen wederpartij en KPSS afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 1. Onder programmatuur of software wordt in deze voorwaarden verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidende ontwerpmateriaal. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verschaffen wij de wederpartij geen toegang tot de broncodes van de programmatuur.

Artikel 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 1. Elke aanbieding is gebaseerd op actuele prijzen, standaard tarieven en daarmede verband houdende sociale lasten en wetten.
 1. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 1. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 1. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de wederpartij werden gemaakt.
 1. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 1. Gegevens in onze prospectie zijn niet bindend en kunnen door ons zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Artikel 3: OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 1. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijke dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 1. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeldt zijn onze prijzen:
 2. gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
 3. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 4. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, montage, vervoer en verzekering.
 5. vermeldt in Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen: een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5: ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt minimaal 10% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding incl. gederfde winst.

Artikel 6: SPECIAAL MACHINES

 1. Speciaal machines omvat alle machine(delen) die op bestelling van de wederpartij en volgens diens specificatie door ons zijn ontworpen en vervaardigd. Tenzij anders wordt overeengekomen, verkrijgt de wederpartij het niet-exclusieve, doch overigens onbeperkte recht tot toepassing voor eigen gebruik.
 1. Wij behouden ons het recht voor om alle tijdens de ontwikkeling van betreffende speciaal machine gebruikte, ontwikkelde of opgedane ideeën, algoritmen, systeemmethodieken of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van de producten, de besturing of beheersing van processen, installaties of machines en dergelijke te gebruiken ten behoeve ontwikkeling van ander machines zowel voor onszelf als voor derden.
 1. Indien gebruikte, ontwikkelde of ongedane ideeën, algoritmen, systeemmethodieken of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van de producten, de besturing of beheersing van processen installaties of machines en dergelijke concepten verwerkt in (delen van) onze speciaal machine door toedoen of nalaten van de wederpartij in bezit zijn gekomen van derden verbeurt de wederpartij een onmiddellijke opeisbare boete, die minimaal gelijk is aan het contractbedrag betreffende de geleverd machine(delen) onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
 1. De omvang van de te ontwikkelen speciaal machine strekt zich niet verder uit dan is gespecificeerd bij schriftelijke overeenkomst en de daarbij verstrekte specificaties.
 1. Wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de speciaal machine daarin schriftelijk wijzigingen op te dragen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal meerwerk tegen gelden tarief in rekening worden gebracht. Het gemis van schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op uitvoering, respectievelijk van ons op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 1. Wij hebben het recht aan wederpartij die kosten in rekening te brengen, die ontstaan wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden, dan wel wanneer overheidsvoorschriften die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ons niet bekend waren of bekend kunnen zijn, van kracht worden.

Artikel 7: MONTAGE, ONDERHOUD & REPARATIE

 1. In opdracht en voor rekening van de wederpartij kan geleverde apparatuur aan huis/bedrijf van de wederpartij worden geïnstalleerd en kunnen onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan machines en/of programmatuur. Bij het aanvaarden van een opdracht tot het uitvoeren van montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden gaat KPSS tenzij elders uitdrukkelijk anders vermeldt uitsluitend een prestatieverplichting aan en nimmer een resultaatverplichting.
 1. De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat wij tijdig kunnen beschikken over alle benodigde vergunningen, ontheffingen en verdere noodzakelijke gegevens. De wederpartij garandeert de deugdelijkheid van de door haar verschafte zaken, tekeningen, berekeningen, bestekken en de door haar voorgeschreven constructies en uitvoeringsvoorschriften.
 1. De elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan de voorwaarden die de elektriciteitsmaatschappij hiervoor stelt teneinde een probleemloos gebruikt te garanderen. In die gevallen waar sprake is van de op de apparatuur nadelig werkende netstoringen, dienen door de wederpartij voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Zo dienen onder andere alle te gebruikte 230 Volt stekkerdozen voorzien te zijn van randaarde volgens NIN 1010.
 1. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren (tussen 8.00 uur en 17.00uur) onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. De wederpartij is gehouden erbij voortduring voor te zorgen dat alle werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Indien wij het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk achten dat de werkzaamheden buiten kantooruren worden voortgezet zullen die conform geldend tarief in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen werkzaamheden niet langer dan 3 uur buiten de reguliere werkuren worden voortgezet.
 1. Indien en voor zover wij diensten tegen een tevoren overeengekomen vaste som verlenen, is de wederpartij behouden ervoor zorg te dragen dat ons alle benodigde faciliteiten en hulpkrachten bij voortduring ten dienste staan en dat de overeengekomen werkzaamheden zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn vertragings- en/of meerkosten in rekening te brengen.
 1. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd conform de daartoe door wederpartij verstrekte specificaties en de op het werk van toepassing verklaarde voorschriften. Eventuele aanpassingen tengevolge van wijzigingen in de omvang van de opdracht zullen als meerwerk in rekening worden gebracht. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren omtrent kostenverhogende factoren.
 1. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de installateur/monteur de wederpartij of de door ons aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverd werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichting worden naar redelijkheid door ons bepaald.
 2. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
 3. Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
 4. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.
 5. wanneer de wederpartij het werk of het geleverde in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 1. Ingeval de wederpartij melding maakt van onvolkomenheden in machines, zullen wij indien gewenst daarnaar een onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door de producent en/of ons verstrekte specificaties. Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:

a De wederpartij bij aanmelding gebruik maakt van de laatste door de producent en/of ons voor dat doel aan haar medegedeelde procedure.

 1. Deze reproduceerbaar is.
 2. De wederpartij alle door KPSS verstrekte wijzigingen en aanvullingen op de programmatuur heeft aangebracht.
 3. De wederpartij alle door KPSS noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de onvolkomenheid zich heeft voorgedaan.
 4. Er voor de programmatuur een garantieregeling geldt, een onderhoudsovereenkomst is gesloten of er sprake is van gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, bij gebreke waarvan de werkzaamheden tegen geldend tarief in rekening zullen worden gebracht.

Wij zullen naar beste vermogen eventuele onvolkomenheden herstellen, doch garanderen niet dat de machine(delen) zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verholpen zullen worden.

 1. De kosten van onderhoud en reparatie:
 2. veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige verhitting of inwerking
 3. van chemicaliën, brand en rookschade, overmatige stofvorming, grote fluctuaties van de electriciteitsnetspanning, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme.
 4. te wijten aan onbehoorlijk gebruik van apparatuur of grove nalatigheid bij het volgen van instructies voor het onderhoud en schoonhouden van apparatuur.
 5. te wijten aan het werken met materialen, afdrukhulpmiddelen en magnetisch hulpmiddelen, welke niet aan de door de leverancier of ons gestelde eisen voldoen; zijn altijd, ook in de garantieperiode, voor rekening van de wederpartij.
 1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden alle werkzaamheden en diensten conform geldend tarief in rekening gebracht.

Artikel 8: LEVERING/TRANSPORT/RISICO

 1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf ons magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 1. KPSS heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan wederpartij aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien wederpartij weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van wederpartij zijn.
 1. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadiging te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 1. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 1. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, deelleveranties, welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de kosten of schade tengevolge van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zullen wij in overleg treden met de wederpartij.
 1. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.
 1. Wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 1. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 1. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
 1. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
 1. Bij weigering van in ontvangstneming van de goederen zal KPSS deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan. KPSS zal wederpartij schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen. Na ommekomst van deze termijn is KPSS gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 1. Indien bij levering op afroep geen termijn(en) overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van dezer termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn(en) geeft KPSS het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 9: OVERMACHT

Onder overmacht wordt ten deze verstaan;

 1. Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Duurt de overmachtsituatie langer dan 90 dagen, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10: GEHEIMHOUDING

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhevige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Elke intellectuele en/of industriële eigendom, zoals programmatuur, productspecificatie, tekening, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijft ons onvervreemdbaar eigendom evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 1. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door onze geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld,- klank- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door ons schriftelijk is toegestaan.
 1. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.
 1. Wij nemen alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren zaken en/of prestaties in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien en voor zover middels de door ons geleverde zaken of diensten inbreuk zou worden gemaakt op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendommen van derden, dan kunnen wij zulks opheffen door – te onze keuze – die inbreuk op te heffen dan wel door terugname van het geleverd onder teruggave van hetgeen dienaangaande door de wederpartij reeds werd betaald.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.
 1. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan en is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste 1 miljoen euro per gebeurtenis of samenhangend reeks van gebeurtenissen, zulks voor zover deze aansprakelijk door onze verzekering zal worden gedekt.
 1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
 1. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijkheid voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. In het bijzonder is aansprakelijkheid uitgesloten:
 2. bij installaties door de opdrachtgever zelf gedaan of door derden.
 3. bij koppelingen met ander machines zonder overleg met KPSS.
 4. indien KPSS het niet in combinatie functioneren van apparatuur, programmatuur en/of onderdelen van tevoren heeft aangekondigd.
 1. Alle vorderingen van de wederpartij tot herstel of vergoeding van schade verjaren door verloop van één jaar nadat de wederpartij ter zake heeft gereclameerd.
 1. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zij wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 13: REKLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zijn ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 1. Reclames over factureren dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
 1. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 1. Indien de reclames door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestaties te leveren.
 1. Slechts indien en voor zover de reclames gegrond bevonden worden schort de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 1. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming en conform de door ons gegeven verzendinstructies. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 1. Bij retourzendingen van correct door ons geleverde goederen wordt de waarde van eventueel terug te nemen goederen door ons bepaald na ontvangst va de goederen.
 1. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door wederpartij met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij KPSS ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
 1. Op de wederpartij rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de KPSS zijn geleverd.
 1. Reclames zijn niet ontvankelijk wanneer wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl wederpartij het beweerde gebrek aan het geleverde door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclames zijn toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

Artikel 14: GARANTIE

 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen van een deugdelijke kwaliteit zijn Mochten zich niettemin binnen de garantieperiode toch gebreken vertonen, dan zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te herstellen, dan wel onderdelen, apparatuur of programmatuur te vervangen.
 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een periode van 12maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde produkten hierbij uitgaande van een gemiddelde gebruiksduur van maximaal 8 manuren per dag (1 ploegendienst). Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 1. Op van derden betrokken apparatuur, programmatuur, onderdelen of bijvoegingen worden door ons niet langer garantie verleend, dan deze toeleverancier aan ons verleent.
 1. De garantieperiode start op de dag dat de goederen ter transportering klaar staan.
 1. De garantie is niet van toepassing indien een storing en/of schade is ontstaan tengevolge van:
 2. op ondeskundige wijze gebruik van het geleverde door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden.
 3. ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van randapparaten.
 4. overmatige belasting, ongeschikte smering, gebrekkige bouw en/of fundering, ongeschikte bouwgrond en chemische elektrochemische of elektronisch invloeden.
 5. het uitvoeren van werkzaamheden c.q. wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud volgens de specificaties.
 7. het gebruik van de apparatuur voor ander doeleinden dan waarvoor die geschikt zijn.

Is een van bovenstaande van toepassing dan vervalt de garantie ook voor de resterende garantieperiode.

 1. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 1. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdig slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen.
 1. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 1. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang der wederpartij bij herstel, zijn wij gerechtigd om in plaats van te herstellen de wederpartij te crediteren tot een maximum van de oorspronkelijke orderprijs met betrekking tot de betreffende producten of diensten.
 1. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als schadevergoeding. En gelden alleen voor de geleverde goederen, zijn derhalve niet voor de reis- en eventuele verblijfskosten. Elke verder aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte kosten of belangen worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ons voorbehouden, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden en nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald, ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 1. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt doch mogen niet worden vervreemd of in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde, totdat wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens KPSS heeft voldaan, tenzij uit hoofde van bedrijfsvoering als wederverkoper. Tot dat ogenblik heeft wederpartij het verrichte of geleverde in bruikleen van KPSS.
 1. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken of programmatuur zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 16: FACTURERING

Bij orders groter dan € 5.000,00 zal behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst als volgt worden gefactureerd:

 • 50% van de hoofdsom direct bij opdracht.
 • 50% van de hoofdsom direct voorafgaande aan de uitlevering.

Artikel 17: BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige compensatie of korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
 1. Bij de eerste order of eerste grote order (> € 5.000,00) dient betaling vooraf te geschieden.
 1. De kosten uit hoofde van een onderhoudsovereenkomst zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
 1. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  Ingeval de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt afgelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verder leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig

is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

 1. KPSS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van wederpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verder levering over te gaan. Indien wederpartij met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op KPSS rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van KPSS op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door wederpartij.

Artikel 18: RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 0,5% per (gedeelte van een) kalenderweek verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 1. Indien de wederpartij, na aanmaning met betaling in gebreke blijft, zij wij gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met alle te maken procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigd bedrag.
 1. Indien wederpartij desondanks in gebreke blijft te betalen is KPSS gerechtigd het hem toekomende bedrag in recht in te vorderen, zonder enige aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

Artikel 19: RETENTIERECHT

Wij zijn te allen tijde gerechtigd enig goed dat wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons houden, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij ons verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien wij ons genoodzaakt zien ons retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffend voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 1. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 1. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Artikel 22: INKOOPVOORWAARDEN

Eventuele inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van: Knoors Handelsonderneming V.O.F.

Instraat 20, 6021 AC Budel

Postbus 2150, 6020 AD Budel